Bli en medlemsbedrift/lærebedrift

Info om hva lærebedriften og OSS & RM forplikter seg til

Ved å inngå medlemskapsavtale med OSS & RM vil bedriften forplikte seg til å følge opplæringskontorets vedtekter og legge forholdene best mulig til rette for å ta inn lærlinger eller lærekandidater.

 • Bedriften forplikter seg til:
 • Gi opplæring i samsvar med læreplanen. Dette innebærer at lærebedriften må være villig til å bytte med, eller utplassere lærling eller lærekandidat til en annen bedrift, dersom dette er nødvendig for å utfylle praksis. Lønn betales av lærebedriften, eventuelt annet må avtales på forhånd.
 • Arbeidsgiveransvar for lærling eller lærekandidat i den avtalte opplæringstid
 • Følge de til enhver tid gjeldene vedtekter, bestemmelser for lærekontrakter og lærling og lærekandidatordningen
 • Underrette opplæringskontoret umiddelbart ved problemer eller brudd i opplæringen

 

 • Opplæringskontoret forplikter seg til:
  • Rekruttere til bedriftene • God kommunikasjon med lærling/lærekandidat og bedrift
  • Være konfliktløser
  • Føre tilsyn med opplæring og påse at opplæringsplan/læreplan blir fulgt
  • Legge til rette for rullering av lærling og lærekandidat mellom samarbeidende bedrifter
  • Forestå alt nødvendig papirarbeid
  • Tilrettelegge for supplerende opplæring, kurs og instruksjon
  • Orientere om tilskuddsordninger i forbindelse med Kunnskapsløftet
  • Sørge for nettverksamarbeid
  • Sørge for deltagelse i konkurranser og arrangere slike
  • Bidra til å heve statusen i faget
  • Melde lærling eller lærekandidat opp til fagprøve/kompetanseprøve

Medlemskontingent i 2024 kr 590,-